Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU „Ertia.pl”

§1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE]

1. Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę przy użyciu serwisu internetowego Ertia.pl, znajdującego się pod adresem internetowym www.ertia.pl, wraz z warunkami zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie tych usług.
2. Definicje:
a. Gra „Ertia” (Gra) – platforma informatyczno – informacyjna podłączona do sieci Internet stanowiąca przygodową grę internetową typu MMORPG o nazwie „Ertia” zamieszczona pod adresem internetowym www.ertia.pl.
b. Serwis - serwis internetowy Ertia.pl, znajdujący się pod adresem internetowym www.ertia.pl.
c. Użytkownik (Usługobiorca) – każdy, kto zarejestrował się w grze i korzysta z Konta w Grze.
d. Konto (Postać) – struktura informatyczna utworzona z inicjatywy Użytkownika podczas rejestracji w bazie Gry, zawierająca pola z parametrami, wykorzystywanymi w Grze, będąca powiązana z loginem Użytkownika, adresem poczty elektronicznej oraz hasłem.
e. Login – indywidualna i unikalna nazwa Użytkownika nadawana w momencie zakładania nowego Konta podczas procesu rejestracji.
f. Forum Gry – struktura informacyjna, służąca do wymiany informacji pomiędzy Użytkownikami dotyczących korzystania z Gry.
g. PP (Punkty Premium) – punkty nabywane przez Użytkowników w celu uzyskania dostępu do dodatkowych opcji i możliwości zawartych w Grze.
h. Poziom postaci i doświadczenia - podczas uczestnictwa w Grze w wyniku prowadzenia rozgrywki Użytkownik uzyskuje punkty doświadczenia. Po uzyskaniu odpowiedniej ilości tych punktów Użytkownik uzyskuje kolejne poziomy Postaci.
i. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu.

§2 [OZNACZENIE USŁUGODAWCY]

1. Przez Usługodawcę rozumie się:

Sebastian Zaręba, Tomasz Zaręba

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Osełków 19
26-140 Łączna
woj. świętokrzyskie

zwanych dalej łącznie: „Usługodawcą”.

2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się drogą pocztową lub elektroniczną na następujący adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Usługodawca oświadcza, iż nie prowadzi działalności gospodarczej i świadczy usługi drogą elektroniczną bez związku z taką działalnością.

§3 [RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ]

1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną przy użyciu Serwisu.
2. Usługi polegają na nieodpłatnym umożliwieniu przez Usługodawcę Użytkownikowi dostępu do Gry Ertia oraz nieodpłatnym umożliwieniu uczestnictwa w tej Grze.
3. Gra Ertia jest internetową grą przygodową typu MMORPG rozgrywaną przy pomocy przeglądarki internetowej. Akcja gry toczy się w realiach fantasy. Użytkownicy wcielają się w wirtualną postać, która poruszając się po wirtualnych krainach prowadzi pojedynki, handel oraz inne działania wraz z pozostałymi Użytkownikami. W miarę uczestnictwa w grze może doskonalić swoje umiejętności, zdobywać doświadczenie, lepsze uzbrojenie zaczepne i obronne, różne przedmioty, surowce. Użytkownik ma możliwość rozwoju ekonomicznego swojej postaci poprzez zdobywanie różnych umiejętności, produkcje przedmiotów oraz handel. Użytkownik w społeczności gry ma możliwość zajmowania różnych stanowisk.
4. Gra Ertia ma charakter ewolucyjny, co oznacza, że dynamicznie się rozwija i powstają jej nowe elementy, a już istniejące zmieniają swój charakter.
5. Gra Ertia nie stanowi gry hazardowej (gry losowej, zakładu wzajemnego, gry na automacie), o których mowa w ustawie z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1549).
6. Wszelkie informacje znajdujące się na Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania w Serwisie treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na Serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich w granicach wynikających z art. 14 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§4 [UŻYTKOWNIK (USŁUGOBIORCA)]

1. Warunkiem korzystania z Usług jest akceptacja Regulaminu.
2. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkiego jego postanowienia.
3. Zakazane jest dostarczenie przez Użytkownika jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
4. Treść Regulaminu może zostać nieodpłatnie bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez Użytkownika w każdym czasie.
5. Użytkownik musi być osobą pełnoletnią. Dopuszczalne jest korzystanie z Usług przez osoby niepełnoletnie, ale za zgodą przedstawicieli ustawowych (rodziców, opiekunów prawnych). Osoba niepełnoletnia powinna w szczególności zdawać sobie sprawę, z zagrożeń, jakie są związane z korzystaniem z Usług.
6. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca, 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika przy rejestracji adres poczty elektronicznej oraz przez indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastrukturę Serwisu do nieokreślonej liczby Użytkowników. W każdym momencie Użytkownik może cofnąć zgodę na otrzymywanie takich informacji. Nie powoduje to automatycznie zakończenia korzystania z Serwisu.

§5 [WYMAGANIA TECHNICZNE DO KORZYSTANIA Z USŁUGI]

1. Do prawidłowego działania Gry wymagane jest, aby Użytkownik posiadał:
a. komputer podłączony do sieci Internet;
b. jedną z najnowszych wersji przeglądarek internetowych tj. Gogle Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Internet Eksplorer;
c. monitor pracujący w rozdzielczości co najmniej 1024x768;
d. włączoną obsługa JavaScript w przeglądarce Użytkownika;
e. włączoną obsługa cookie w przeglądarce Użytkownika;
f. czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
2. W przypadku korzystania z oprogramowania blokującego informacje o poprzedniej stronie (nagłówek HTTP_REFERER) należy wyłączyć tę opcję.
3. Pliki typu Cookie to informacje zapisywane przez Serwis na komputerze Użytkownika, które Serwis może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tegoż komputera, w celu przyspieszenia transferu danych.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania się do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Usług, w szczególności w przypadku wyłączenia obsługi Cookie oraz nie wyłącznie opcji, o której mowa w ust. 2.

§6 [WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA]

1. Prawa własności intelektualnej do treści Serwisu, w szczególności autorskie prawa majątkowe, należą do Usługodawcy. Żaden z tych elementów Serwisu w całości lub w części nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich pozostałych polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez zgody Usługodawcy. Każde użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Usługodawcy, w granicach wykraczających poza dozwolony użytek, rodzi odpowiedzialność cywilną jak i karną.
2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, musi być wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.
3. Usługodawca może udzielić licencji na korzystanie z treści Serwisu. Wstępną miesięczną opłatą licencyjną ustala się na:
a. za wykorzystanie treści tekstowych – 10 zł za 1000 znaków tekstu (bez spacji);
b. za wykorzystanie treści graficznych – 10 zł za każdy pojedynczy rysunek (np. rysunek stworzenia, rośliny, postaci);
4. Użytkownik wyraża nieodwołalną zgodę na nieograniczone w czasie nieodpłatne wykorzystywanie wszelkich treści zamieszczonych przez niego na Serwisie przez Usługodawcę, w szczególności na Forum Gry jak i w opisach, na następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, oraz techniką cyfrową;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których treść utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c. w zakresie rozpowszechniania treści w sposób inny niż określony w pt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; za pomocą jakiegokolwiek nośnika (film, kaseta magnetofonowa, płyta kompaktowa, płyta gramofonowa, CD, DVD);
d. wydanie przez Usługodawcę treści w formie książkowej i periodyków, zarówno w mediach o charakterze tradycyjnym, jak w Internecie (artykuły, e-booki) oraz w formie programu komputerowego i oprogramowania;
e. tłumaczenia treści na wszystkie języki;
f. używania treści w działalności Usługodawcy, w reklamie lub promocji jakichkolwiek produktów i usług, jak i w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą, zarówno w celu komercyjnym, jak i niekomercyjnym oraz inwestycyjnym, w szczególności wykorzystywania ich w Grze Ertia lub innych grach;
g. odczytywania i wykorzystania treści w radiu i telewizji, Internecie i innych mediach podobnych;
h. adaptacji dla potrzeb teatru, telewizji, filmu.

§7 [REJESTRACJA W GRZE]

1. Rejestracja w Grze jest nieodpłatna.
2. Rejestracja powoduje stworzenie Konta na warunkach zawartych w Regulaminie i oznacza, że Użytkownik zapoznał się z jego treścią oraz zaakceptował ją w całości.
3. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno aktywne Konto i nie może go przekazywać innym Użytkownikom. Zabrania się korzystania z Kont innych Użytkowników.
4. W przypadku, gdy przy użyciu jednego adresu IP w grze uczestniczy więcej niż jedna osoba, wszyscy Użytkownicy używający tegoż adresu są zobowiązani do zgłoszenia tego faktu w wątku „IP komputera i ilość kont ” na Forum Gry. W przypadku braku takiego zgłoszenia Usługodawca ma prawo zablokować/skasować takie Konta.
5. Rejestracja dokonywana jest po wybraniu opcji „Rejestracja” i prawidłowym wypełnieniu formularza umożliwiającego dodanie nowego Konta Użytkownika do Gry. Użytkownik podaje następujące dane:
a. Login (Nazwa);
b. Adres poczty elektronicznej;
c. Hasło.
6. Nazwa Konta, która będzie reprezentowała go podczas używania Gry, musi spełniać założenia podane na forum w wątku „Regulamin gry - szczegółowe zasady”. W przypadku niespełnienia tych wymagań Konto może zostać zablokowane. Usługodawca ma prawo zmienić nazwę Użytkownika, o ile jest ona niezgodna z regulaminem, istnieje podejrzenie podszywania się pod innego gracza lub stanowi plagiat nazwy (jest podobna w znaczącym stopniu) do nazwy innego Użytkownika.
7. Po prawidłowym przyjęciu przez system danych Użytkownika rejestracja Konta jest zakończona, co też potwierdza odpowiedni komunikat wyświetlany na stronie Gry. Login, adres poczty elektronicznej i hasło podane przez gracza w formularzu rejestracji umożliwia zalogowanie do Gry i branie udziału w rozgrywce.
8. Login, adres poczty elektronicznej i hasło Użytkownik musi zapamiętać. Zgubienie hasła powoduje konieczność założenia nowego Konta. Założone postacie oraz elementy wyposażenia, które zostały na nich zgromadzone, a także zgromadzone Punkty Premium nie zostaną przekazane do nowego Konta.
9. Użytkownik odpowiada za utrzymanie w tajemnicy swojego hasła. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika hasła oraz loginu oraz późniejsze działania dokonane przy użyciu tych danych.
10. Użytkownik ma obowiązek aktualizować swój adres poczty elektronicznej podczas rejestracji niezwłocznie po każdej jego zmianie. Operacji tej dokonuje po zalogowaniu do gry wybierając opcję „Ustawienia”. Adres poczty elektronicznej stanowi główny kontakt pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wywołane nieprawidłowością lub nieaktualnością w/w adresu.
11. Użytkownik oświadcza, że podawane przez niego dane przy rejestracji są prawdziwe, nie naruszają praw osób trzecich ani powszechnie obowiązującego prawa i powszechnie przyjętych za obowiązujące norm obyczajowych.
12. Rozpoczęcie korzystania z Usług następuje z chwilą zalogowania do Gry.

§8 [REZYGNACJA Z GRY]

1. Użytkownik może w każdej chwili, nieodpłatnie, zrezygnować (zakończyć) z korzystania z Serwisu.
2. Rezygnacja następuje przez usunięcie Konta – zalogowanie się do niego i wybranie opcji „Ustawienia” a następnie wybranie przycisku „Usuń konto z gry”.
3. Usunięcie jest bezpowrotne i powoduje usunięcie danych konta Użytkownika z Gry.
4. Usunięcie Konta powoduje usunięcie również wszystkich zgromadzonych na nim PP.

§9 [WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG]

1. Korzystanie z Usługi jest nieodpłatne.
2. Niedopuszczalne są działania Użytkownika mogące utrudniać lub destabilizować działanie Gry, a w szczególności prowadzić do naruszania prawa lub prawem chronionych dóbr osób trzecich.
3. Użytkownik zobowiązuje się nie używać dodatkowych programów, które umożliwiałyby mu oszukiwanie systemu Gry i innych Użytkowników.
4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie materiały, treści, zdjęcia i grafiki, które umieści w grze, treści wypowiedzi na forum gry, wysyłane wiadomości do innych Użytkowników i inne teksty umieszczane przez siebie na stronach Gry.
5. Użytkownik zobowiązuje się do niepublikowania w Grze żadnych materiałów i treści, które nie są jego własnością lub narażają prawa osób trzecich.
6. W przypadku wykrycia błędu w Grze, Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania go i nieprzekazywania innym Użytkownik zdobytych przez siebie informacji na jego temat w celu nieuczciwego uzyskania jakichkolwiek korzyści. Zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania usługodawcy i moderatorów o wykrytym błędzie.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowego zaprzestania świadczenia Usługi.
8. Usługodawca wykonuje okresowe kopie zapasowe bazy danych Gry i oprogramowania.
9. W wypadku krytycznych awarii Gry Usługodawca może odtwarzać stan gry lub jej elementy z wcześniej wykonanej kopii zapasowej ze skutkiem cofnięcia stanu całej gry lub jej elementów.
10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, za jakiekolwiek umowy oraz stosunki prawne pomiędzy Użytkownikami jak i za wzajemne działania pomiędzy Użytkownikami wynikające z rozgrywki (kradzieże, ataki, itd...).

§10 [UPRAWNIENIA NADZORCZE USŁUGODAWCY]

1. Usługodawca w celu sprawdzenia lub wyegzekwowania przestrzegania Regulaminu ma prawo:
a. ostrzegania i upominania Użytkownika;
b. karania Użytkownika;
c. blokowania Konta;
d. monitoringu działań Użytkownika;
e. zmiany wybranych parametrów Konta.
2. Usługodawca ma prawo w szczególnych przypadkach udzielić Użytkownikowi tymczasowej zgody na działania, odbiegającej od Regulaminu.
3. Szczegółowe informacje o zasadach karania, blokowania itp. zawarte są na stronach ogólnie dostępnego forum gry w wątku „Regulamin gry - szczegółowe zasady”, do których Użytkownik zobowiązuje się stosować. Zasady te mogą ulegać modyfikacjom w zależności od dalszego rozwoju Gry. Jeśli istnieje wątpliwość, co do interpretacji zawartych tam treści, to Użytkownik może zwrócić się o wyjaśnienie do Usługodawcy.
4. Zablokowanie Konta skutkuje niemożliwością korzystania z Usług.
5. W przypadku podjęcia decyzji o zablokowaniu Konta Usługodawca ma obowiązek wpisać przyczynę blokady, która będzie widoczna dla Użytkownika w momencie próby zalogowania się. Od decyzji o zablokowaniu Użytkownik może się odwołać w trybie postępowania reklamacyjnego.
6. Usługodawca może usunąć lub zablokować Konto Użytkownika w przypadku, gdy ten Użytkownik:
a. narusza prawo, postanowienia regulaminu, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego lub zasady Netykiety;
b. umieszcza treści niezgodne z zasadami obowiązującymi na Forum Gry, w systemie wiadomości lub winnych systemach informacyjnych zawartych w Grze;
c. spamuje;
d. umieszcza informacje mające przynieść mu korzyść w Grze w innych niż Serwis serwisach internetowych lub grupach dyskusyjnych niezgodnie z obowiązującymi tam zasadami;
e. używa w stosunku do innych Użytkowników oraz w grze słów powszechnie uznanych za obelżywe i wulgarne, z wyjątkiem określeń negatywnych utrzymanych w klimacie Gry i odwołujących się do Postaci w Grze, nie zaś do Użytkowników personalnie;
f. wykorzystuje Grę w sposób niezgodne z jej przeznaczeniem;
g. korzysta z gry za pomocą oprogramowania, na które Usługodawca nie wyraził zgody;
h. posiada więcej niż jedno konto w grze;
i. logował się na komputerze, z którego miało miejsce logowanie do konta innego gracza;
j. nie logował się przez 120 dni do swojego konta;
k. swoim zachowaniem narusza prawa osób trzecich;
l. jest podejrzany o sprzedaż lub kupno elementów Gry (Konta, przedmioty, itd.);
m. dokonał próby włamania na Konto innego Użytkownika, do Gry, do bazy danych Gry, na serwer Gry. Dodatkowo czyny te będą zgłaszane do odpowiednich organów;
n. nie stosuje się do zasad zawartych na stronie ogólnie dostępnego Forum Gry w wątku „Regulamin gry – szczegółowe zasady”.
7. W celu jednoznacznego określenia osoby korzystającej z Konta, Użytkownik może zostać poproszony (poprzez wysłanie przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej Użytkownika wiadomości) o przesłanie w postaci listu poleconego na adres Usługodawcy swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, ewentualnie dodatkowo zgoda na uczestnictwo w grze rodziców lub opiekunów prawnych). Użytkownik obowiązany wysłać (nadać) list polecony z żądanymi informacjami na adres Usługodawcy oraz w terminie 14 (czternastu) dni od doręczenia wiadomości, o której mowa wyżej przesłać na adres poczty elektronicznej Usługodawcy skan tego wysłanego listu poleconego (podpisanego) wraz ze skanem dowodu nadania tego listu. Niedopełnienie któregokolwiek z tych obowiązków powoduje, że konto Usługobiorcy zostanie zablokowane.
8. Konto do momentu doręczenia listu poleconego Usługodawcy może być zablokowane. Za doręczenie w takim wypadku nie uważa się wysłania skanów, o których mowa wyżej.
9. Zablokowane konto po upływie, co najmniej 80 dni od ostatniego logowania Użytkownika jest usuwane.
10. Niezależnie od zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania będące podstawę do zablokowania lub usunięcia Konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Usługodawcy.

§11 [KONTO]

1. Korzystanie z Konta wymaga znajomości loginu, adresu poczty elektronicznej i hasła dostępowego.
2. Konto jest wartością niematerialną i nie może stanowić przedmiotu handlu/wymiany/darowizny.
3. Jedynymi elementami Konta, które można wymieniać między graczami są przedmioty i złoto.
4. Konto pozostaje własnością usługodawcy oddaną w użytkowanie Użytkownikowi na określonych w Regulaminie warunkach. Nieprzestrzeganie tych warunków może skutkować ograniczeniem uprawnień do korzystania z niego lub jego zablokowaniem lub usunięciem.

§12 [FORUM GRY]

1. Możliwość umieszczania informacji na forum gry jest dostępna dla każdego gracza i następuje po zarejestrowaniu się na Forum i stworzeniu na nim konta (Konto Forum). Konto Forum nie jest w żaden sposób powiązane z Kontem Postaci, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt d). W szczególności samo stworzenie Konta Postaci nie oznacza stworzenia Konta Forum.
2. Każda informacja na forum gry jest automatycznie podpisywana nazwą Konta Forum, z którego została napisana.
3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść umieszczoną na Forum gry.
4. Forum gry jest podzielone na wątki tematyczne, w których należy umieszczać treści związane z tytułem wątku.

§13 [OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW]

1. Użytkownik wyraża zgodę na:
a. Przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług;
b. Przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych przez Usługodawcę w celach statystycznych oraz marketingowych;
c. Przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę;
2. Usługodawca, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników.
3. Szczegółowe zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników określa Polityka Prywatności (tutaj).

§14 [ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY]

Usługodawca nie odpowiada wobec Użytkownika za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Regulaminu, chyba, że szkodę wyrządził Użytkownikowi umyślnie.

§15 [SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI]

Korzystając z serwisu „Ertia.pl” należy pamiętać o tym, iż każda gra komputerowa jest tylko zabawą, nie toczy się w świecie realnym i należy zachować umiar. W szczególności pamiętaj o tym, iż:

1. Długotrwała gra może doprowadzić u Użytkownika do uzależnienia oraz ogólnego zmęczenia organizmu i mylenia spraw związanych ze światem wirtualnym, a światem realnym.
2. Z tego względu zaleca się:
a. zaprzestać korzystać z Serwisu, jeśli odczuwa się zmęczenie lub niewyspanie;
b. odpoczywać co najmniej 10 do 15 minut na każdą godzinę korzystania z Serwisu;
c. spożywać posiłki co najmniej raz na każde trzy godziny gry;
d. realizować w sposób normalny czynności fizjologiczne;
e. chodzić do pracy, szkoły lub uczelni i wypełniać swoje obowiązki;
f. spotykać się ze znajomymi nie tylko w sposób wirtualny;
g. nie zaniedbywać rodziny i higieny osobistej.
3. W szczególności korzystając z Serwisu dbaj o swoje oczy. Korzystaj - jeśli jest to konieczne - ze specjalnych okularów albo monitora, tak aby chronić Twój wzrok. Pamiętaj, że zdrowie jest bezcenne.

§16 [POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE]

1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę należy składać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a. oznaczenie Użytkownika (w tym jego login oraz adres e-mail);
b. opis problemu, będącego podstawą złożenia reklamacji;
c. zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę w celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
3. Reklamacja nie może zawierać załączników będących nosicielami wirusów, treści obraźliwych lub wulgarnych lub treści wskazującej na to, iż jest ona bezsensowna.
4. W ciągu 14 dni roboczych (bez sobót, niedziel i świąt) od dnia doręczenia reklamacji na adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 1 Usługodawca rozpatrzy reklamację w ten sposób, iż wyśle odpowiedź na adres poczty elektronicznej składającego reklamację, zawierającą propozycję załatwienia reklamacji.
5. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym w ust. 4 nie oznacza uznania reklamacji przez Usługodawcę.
6. W terminie 7 dni roboczych (liczonych według ust. 4) od udzielenia odpowiedzi Użytkownik wskazuje, czy akceptuje propozycję Usługodawcy.
7. Postępowanie reklamacyjne jest wyczerpane:
a. z chwilą bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 6 lub
b. jeśli Użytkownik nie akceptuje propozycji Usługodawcy załatwienia reklamacji – po upływie terminu wskazanego w ust. 6.
8. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną przysługuje Użytkownikowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

§17 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę podlega prawu, na którego terytorium Usługodawca ma miejsce zamieszkania/siedzibę, tj. prawu polskiemu.
2. Przepis ust. 1 stosuje się także do wszelkich stosunków prawnych wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy:
a. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204);
b. Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93);
c. Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631).
4. Dla wszelkich sporów wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających ze świadczenia tychże usług, również po zakończeniu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jak i w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia, unieważnienia lub uznania za niebyłe tychże Umów, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
5. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. Są to:
a. Załącznik Nr 1 – Polityka Prywatności (tutaj).
6. Regulamin wchodzi w życie od dnia 15. 06. 2010
7. Usługodawca może zmienić Regulamin w każdym czasie. O każdej takie zmianie powiadamia Użytkowników w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie tygodniowym od dnia otrzymania powiadomienia Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika przyjęte. Wypowiedzenie następuje przez zawiadomienie Usługodawcy na podany w zawiadomieniu adres poczty elektronicznej.